Impotence

Impotence v nejširším slova smyslu znamená totéž co neschopnost. Nejčastěji se však používá ve smyslu neschopnost soulože (erektivní impotence), v širším i neplodnost (impotentia generandi). Příčiny: značná část poruch je podmíněna psychickými vlivy (neuróza), přičemž každé nové selhání jen zhoršuje celkové cítění postiženého. Běžně dochází k přechodné impotenci při celkovém vyčerpání, dlouhodobé přepracovanosti či probíhajícím (i běžném) onemocnění. Impotenci mohou způsobit i některé léky. Další skupinou jsou impotence podmíněné různými chorobami – organicky podmíněná impotence (onemocnění krevního oběhu, neurologické nemoci, hormonální poruchy). Léčba je dána příčinou, u psychicky podmíněných impotence hraje značnou roli psychoterapie a úprava partnerských vztahů.

Incest

Incest (krvesmilstvo) – pohlavní styk a ukájení mezi pokrevně příbuznými. Například pohlavní styk mezi rodičem a dítětem, nebo bratrem a sestrou. Pravděpodobně nejznámější případ incestu je popsán v bibli, kdy si tímto způsobem opatřily Lotovy dcery potomstvo.

Incest je vždy především příznakem závažných rodinných problémů. Rodiny bývají velmi špatně organizovány a děti nechápou sexuální normy. Mnoho incestních otců bývá buď ovdovělých či rozvedených, popřípadě odmítaných vlastní manželkou. Pro mnohé děti je takový sexuální kontakt jedinou cestou k získání si pozornosti a lásky rodičů. Po případném oznámení jsou často nejvíc potrestány samy, například rozpadem rodiny či následným umístěním do dětského domova. Následky incestního zneužívání v dětství jsou z pohledu psychiatrů či sexuologů dlouhodobé a vedou například i k nejistotě v rodičovské roli.

Inkubus, inkuba

Ten, kdo leží nahoře. Podle pojetí inkvizice údajný souložník čarodějnic. Tomáš Akvinský říká, že inkubus sice může plodit, nemá však k dispozici vlastní semeno, proto musí ukrást semeno nějakému muži, aby se mohl pářit se ženou. Inkvizitorské dílo Kladivo na čarodějnice říká, že inkubus má partnera, tzv. sukuba, ženského démona, který se za účelem odcizení mužského semene páří s mužem a získané semeno pak předává inkubovi, který se pak může pářit se ženou.

Inkvinační pud

Náhražkové sexuální jednání, kdy se získává rozkoš znečišťováním jiného člověka, např. stříkáním inkoustu, pomazáváním výkaly atd. Základem inkvinačního pudu je možná agresivní dynamika, která navazuje na zvířecí vymezování životního prostoru systematickým rozdílením fekálií a moči po svých hranicích, čímž zvířata vyhlašují svou moc nad daným územím. Tak může člověk, který podléhá inkvinačním pudům, vyjadřovat svůj sexuální nárok na druhého člověka tím, že jej znečistí. V každém případě musíme rozlišovat mezi agresivním inkvinačním pudem sadisty a pasivní láskou k výkalům u masochisty.

Interfemorální styk

Styk, při kterém muž zasouvá penis mezi sevřená stehna partnerky či partnera.

Intrauterinní tělísko

Viz nitroděložní tělísko.

IUD

Zkratka Intrauterine Device. Viz nitroděložní tělísko.

Interrupce

Latinsky přerušení. Často se používá ve smyslu umělé přerušení těhotenství.